Kasutamistingimused

 

Teie nõusolek

Tere tulemast internetileheküljele, mille omanik on Eli Lilly (Suisse) S.A. Eesti filiaal. Kodulehte kasutades nõustute (edaspidi koduleht) järgnevalt esitatud kasutamistingimuste, kohaldatavate seaduste ja regulatsioonidega. Lilly koduleht arvestab kehtivate isikuandmekaitse seaduste ja küpsiste (cookies) kasutusega.

Keeldumine 
Informatsioon esitatakse kodulehel vastavalt teie valikutele. Vastavalt eeltoodud põhimõttele ja kehtivatele seadustele loobuvad Lilly, tema litsentsiandjad ja varustajad, täies ulatuses mistahes ja kõikidest, nii otsestest kui kaudsetest, põhikirjalistest või muul viisil antud garantiidest. Täpsemalt, Lilly, tema litsentsiandjad ja varustajad ei kinnita ega garanteeri, et käesoleva kodulehe kasutamise kaudu saadud või selle abil või Lilly´st saadud või mõne käesoleva kodulehe osast või viitest avanev sisu, tarkvara, graafika, viited või kommunikatsioonivahendid on täpsed, usaldusväärsed, lõplikud, kaasaeged ja Teile kohaldatavad. Lilly ei garanteeri, et käesolev koduleht on kättesaadav, toimib katkestusteta, vigadeta või viirusteta või muude kahjustavate komponentideta.
Vastavalt kehtivatele seadustele ei vastuta Lilly, tema litsentsiandjad, varustajad ega kodulehel mainitud kolmandad osapooled kahju või kahjustuse või mistahes kulude eest (kaasa arvatud, piiranguteta, hüvitatavad otsesed või kaudsed, juhuslikud või põhjuslikult seotud, sissetuleku või kasumi kaotused, vara kaotused või kahju saamised või käesoleva kodulehe kasutamise tõttu tekkinud nõuete eest kolmandate osapoolte suhtes), mis tulenevad kodulehe kasutamisest või võimetusest kodulehe sisu kasutada  või mistahes tegevuste puudulikkusest, vigadest, tegevusetusest, kaastoimetest, tehingute või ülekannete viivitustest, arvutiviirustest, süsteemiriketest, andmete kadumisest, või kasutamisõiguse peatumisest, mis on seotud käesoleva või mistahes muu kolmanda osapoole poolt hallatud kodulehest ja sellest kas Lilly on või ei ole selliste kahjude võimalik osapool.  Käesoleva kodulehe kasutamise lõpetamine on teie tahe ja õigus.
Kodulehe sisu ei ole mingil juhul mõeldud asendama professionaalset meditsiinilist nõuannet ja seda ei tohi interpreteerida kui ravisoovitust. Kodulehel esitatud teave ega  pakutav teenus ei ole mõeldud andma meditsiinilist diagnoosi või ravijuhiseid. Ükskõik millise meditsiilise seisundi osas tekkida võiva küsimuse puhul palume pöörduda tervishoiutöötaja poole.

Viited
Külastajate paremaks teenindamiseks sisaldab koduleht viiteid teistele kodulehtedele. Lilly ei halda teiste kodulehtede sisu, mille viited algavad Lilly kodulehelt ega halda neis toimuvaid muudatusi. Lilly ei võta mingit vastutust kolmandate osapoolte kodulehtede sisu, tegevuse või standardite eest. Lilly ei toeta ühegi kolmanda osapoole interneti kodulehe sisu. Lilly ei vastuta kodulehel viidatud kolmandate osapoolte lehekülgede sisu eest, neil olevate lehekülgede või kolmandate osapoolte reklaamide eest ei sisu ega andmete õigsuse osas. Kolmandate osapoolte kodulehtede kasutamine toimub kasutaja enda riisikol ja neile kohalduvad antud kodulehtede kasutamistingimused.


Informatsiooni kasutamine ja avalikustamine
Andes meile mistahes informatsiooni, v.a. selgesõnaliselt käesoleval kodulehel esitatud, sealhulgas kommentaarid, märkused, ettepanekud, ideed, märked, joonistused, graafikud, kontseptsioonid või muu informatsioon, annate te selle informatsiooni ja kõik oma sellega kaasnevad õigused tasuta Lilly´le ja sellist informatsiooni ei käsitleta konfidentsiaalsena. Lilly´l ei ole selle infoga seoses ühtegi kohustust ja ta on vaba reprodutseerima, kasutama, avaldama ja jagama saadud informatsiooni teistele piiramata kujul, välja arvatud  1998. aasta isikuandmekaitse seaduses ja mistahes teises olulises isikuandmeid käsitlevas seaduses või regulatsioonis väljatoodu, ilma teie nõusoleku või kompensatsioonita teile või kellelegi teisele. Selle informatsiooniga saadud mistahes oskusteavet või tehnikat on Lilly vaba kasutama mistahes eesmärgil, kaasa arvatud ja mitte piirdudes vaid toodete arendamise, tootmise ja toodete turundamisega. See kehtib, kui te edastate meile informatsiooni e-maili, kodulehel oleva vormi, teadetetahvli kaudu või mistahes muul viisil. Lilly võib aeg-ajalt jälgida, üle vaadata ja oma äranägemise järgi muuta või kustutada teie poolt kodulehele esitatud postitusi, samas mitte omades selleks kohustust.

Kodulehe kasutamine/turvalisus
Te nõustute mitte esitama või edastama ühtegi seadusevastast, ähvardavat, teotavat, laimavat, ebatsensuurset, pornograafilist, rüvetavat või mingil muul viisil seadusi, regulatsiooni või reegleid rikkuvaid materjale. Te vastutate ainuisikuliselt enda nimel mistahes materjalide esitamise eest käesolevale kodulehele.  Te nõustute, et ei lae üles, ei saada e-posti teel ega edasta, jaga või avalda muul viisil käesoleva kodulehe kaudu mistahes materjale, mis võiksid takistada kodulehe normaalset funktsioneerimist, sealhulgas kodulehega mitteseotud materjalide postitamine või muul viisil edastamine, mis takistab kodulehe kasutamist teiste kasutajate poolt.
Kodulehele täieliku juurdepääsu saamiseks võidakse teil paluda täita registreerimisankeet. Te vastutate oma konto ja salasõna salastatuse eest ja oma arvutile juurdepääsu piirangu eest. Te nõustute, et teie konto ja teie salasõnaga tehtud toimingud on tehtud teie oma vastutusel ja neid käsitletakse kui teie poolt tehtut. Te kindlustate, et teie konto kasutamine on kooskõlas käesolevate kasutamisjuhistega. Oma konto edastamine teie poolt teistele isikutele või organisatsioonidele on keelatud.
Kodulehe kasutamisel edastatakse informatsioon kanalite kaudu, mis ei ole Lilly ega tema varustajate kontrolli ega juridistiktsiooni all, mistõttu Lilly ei võta endale vastutust ega seosta end ühegi andmestiku ega muu informatsiooni edastamisega seotud viivituse, ebaõnnestumise või rikkumisega, mille on põhjustanud käesoleva kodulehe kasutamine.


Piirangud
Lilly asub Eestis ja käesoleva kodulehe sisu on mõeldud Eestis kasutamiseks. Lilly ei kinnita, et käesoleval kodulehel olevad materjalid on kohased kasutamiseks või kasutamiseks mõeldud kõikides riikides. Mõningatele isikutele või isikutele ei pruugi juurdepääs sisule olla seadusega lubatud. Kodulehte kasutades väljaspool Eestit teete seda omal riskil ja vastutate ise oma jurisdiktsioonis kehtiva seadusandluse järgimise eest. Käesolev koduleht ei ole mõeldud ega välja töötatud alla 18–aastaste isikute ligimeelitamiseks.

Alaealised
Koduleht ei ole mõeldud ega väljatöötatud alla 18-aastastele isikutele. Me ei kogu isikuliselt identifitseeritavaid andmeid mitte üheltki isikult, keda me teame olevat alla 18-aasta vanused.


Vaidlused ja kohaldatav seadusandlus
Käesolevad kasutamistingimused ja mistahes vaidlus või nõue, mis tuleneb või on seotud subjekti teemaga või informatsiooniga (kaasa arvatud mistahes lepinguvälised vaidlused või nõuded) reguleeritakse vastavalt Eesti põhiseaduse põhimõtetele.  Kui mõni käesoleva kasutamistingimuste säte leitakse mistahes kompetentse juridistiktsioonikohtu poolt olevat puudulik, siis see säte ei mõjuta ülejäänud käesoleva kasutamistingimustes olevate sätete kehtivust. Te nõustute selgesõnaliselt, et Eesti kohus lahendab ainuisikuliselt tõusetunud vaidlused või nõuded Lilly´ga või mistahes vaidlused või nõuded, mis on seotud või tõusetunud teie käesoleva kodulehe kasutamisest või on seotud nende kasutamistingimustega või informatsiooniga  (kaasa arvatud mistahes lepinguvälised vaidlused või nõuded).


Kogu leping
Käesolevad kasutamistingimused ning privaatsus- ja küpsiste poliitika, välja arvatud kodulehe osas “õiguslik teave” selgesõnaliselt esitatu, sätestab lepingu teie ja Lilly vahel kogu selle kodulehe kasutamise ja sisu kohta.


Muutuste tegemine kasutamistingimustesse
Lilly võib muuta kasutamistingimusi mistahes ajal teid informeerimata. Lilly võib ühepoolselt lõpetada käesoleva lepingu, piirata teie juurdepääsu kõikidele või mõnele käesoleva kodulehe osale või peatama mistahes kasutaja juurdepääsu kõikidele või mõnele kodulehe osadele mistahes ajal teid informeerimata. Seda juhul, kui Lilly leiab enda äranägemise järgi, et te olete rikkunud mistahes käesoleva kodulehe kasutamistingimusi või võite neid rikkuda. Teie võite lõpetada käesoleva lepingu mistahes ajal hävitades kõik kodulehelt saadud materjalid ja lõpetades kodulehe kasutamise.


Kodulehe kasutamine teie poolt kuulub privaatsuse ja küpsisepoliitika ning autoriõiguse valdkonda.